גזברות וגבייה

הנחות בארנונה

(01/05/2019 19:57)
מס"ד תיאור ההנחה מס' תקנה שיעור ההנחה הגבלה מרבית של מ"ר תנאים לקבלת ההנחה
1

אזרח ותיק

(העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים)

סעיף 9(ג) לחוק אזרחים ותיקים, 

תש"ן 1989

30%

 

 

עד 100 מ"ר

המבקש מחזיק בנכס

המבקש הנו בגיל המתאים

שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 100% מהשכר הממוצע במשק.

במידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.

הוגשה בקשה בכתב חתומה על ידו.

הצהרה של המבקש על הכנסותיו, מכל מקור שהוא.

בחישוב ההכנסה לצורך בדיקת הזכאות להנחת אזרח ותיק, אין להביא בחשבון את קצבת הילדים, קצבת זקנה וקצבת שארים כהכנסה ( לפי סעיף 12(ה) לחוק ההסדרים)

2

אזרח ותיק שאינו מקבל גמלת הכנסה ומקבל :

-          קצבת זקנה

-          קצבת שארים

-          קצבת תלויים

-          קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה

2(א)(1)(א) 25% עד 100 מ"ר

המבקש הנו בגיל המתאים

מחזיק בנכס נשוא הבקשה

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה

3

אזרח ותיק המקבל  גמלת השלמת הכנסה ומקבל:

-          קצבת זקנה

-          קצבת שארים

-          קצבת תלויים

-          קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה

2(א)(1)(ב) 100% עד 100 מ"ר

המבקש הנו בגיל המתאים

מחזיק בנכס נשוא הבקשה

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה

4

נכות אי כושר

 

- נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכותו היא 75% ומעלה

- נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר צמיתה היא 75% ומעלה

2(א)(2) 80% עד 100 מ"ר

מחזיק בנכס נשוא הבקשה

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה

5

נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור

2(א)(3) 40%

עד 100 מ"ר

מחזיק בנכס נשוא הבקשה

הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)

נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

6 אסיר ציון מכח חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם התשנ"ב 1992 100% עד 100 מ"ר

ההנחה תינתן לאסיר ציון שהמציא אישור שזכאי לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי כאשר יצוין בדוח נושא 1 קוד 17.

המציא אישור שקיבל 6 חודשים הבטחת הכנסה

6 אסיר ציון 2(א)(4)(א) 50%

עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה

המבקש מחזיק בנכס

הומצא אישור מביטוח לאומי בדוח נושא 7 קוד 29,28,19,18,17

הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1 (

7 גמלת נכות בשל רדיפות נאצים        
  מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז 1957 2(א)(4)(ב) 66%

עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

המבקש מחזיק בנכס

הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה

הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)

  מקבלי גמלת ממשלת גרמניה ( BEG) 2(א)(4)(ג) 66%

עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

המבקש מחזיק בנכס

הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה

הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)

  מקבלי גמלת ממשלת הולנד (OFG) 2(א)(4)(ד) 66%

עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

המבקש מחזיק בנכס

הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה

הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)

  מקבלי גמלת ממשלת אוסטריה (WUV) 2(א)(4)(ה) 66%

עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

המבקש מחזיק בנכס

הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה

הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)

  מקבלי גמלה ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1957 2(א)(4)(ו) 66%

עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

המבקש מחזיק בנכס

הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה

הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)

8 ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כה מכח חוק התוכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה, התשס"ח 2008 66% עד 70 מ"ר בלבד הוצגה אסמכתא מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין יופיע בדוח ביטוח לאומי.
9 ניצול שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם " הסכם קרן 2", אשר לא קיבלו הנחה בארנונה עד כה מכח חוק התוכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה, התשס"ח 2008 66% עד 70 מ"ר בלבד הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה בגין קרן 2
10 עיוור הנושא תעודת עיוור 2(א)(5) 90% עד 100 מ"ר

מחזיק בנכס נשוא הבקשה

נמסרו מסמכים להוכחת הזכאות

הוגשה בקשה חתומה (טופס 1)

11 עולה

2(א)(6)

66% עד 100 מ"ר בלבד

 

מחזיק בנכס נשוא הבקשה

נמסרו מסמכים להוכחת הזכאות

הוגשה בקשה חתומה (טופס 1)

למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים שמיום הירשמו במרשם האוכלוסין כעולה.

12 עולה התלוי בעזרת הזולת 2(א)(6)(א) 60% עד 100 מ"ר

מחזיק בנכס נשוא הבקשה

נמסרו מסמכים להוכחת הזכאות

הוגשה בקשה חתומה (טופס 1)

13 איש צד"ל 2(א)(6)(ב) 90%

עד 100 מ"ר בלבד

מחזיק בנכס נשוא הבקשה

נמסרו מסמכים להוכחת הזכאות

הוגשה בקשה חתומה (טופס 1)

מחזיק בנכס למשך 12 חודשים מתוך 36 חודשים מהיום בו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 2000

14 גמלת הבטחת הכנסה וגמלת דמי מזונותובתנאי שמקבל גמלת הבטחת הכנסה/דמי מזונות שהחל לקבלה לפני 01/01/2006 באופן רציף, ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאות לגמלה

2(א)(7)(א)

2(א)(7)(ב)

70%

עד 100 מ"ר

מחזיק בנכס נשוא הבקשה

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

מקבל גמלת הבטחת הכנסה/ דמי מזונות שהחל לקבלה לפני 01/01/2003 באופן רציף, ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאות לגמלה

15 גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח 70%  

מחזיק בנכס נשוא הבקשה

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

16  הנחה ע"פ מבחן הכנסה(3) 2(א)(8) בהתאם לטבלת הכנסה עד 100 מ"ר

בהתאם לטבלת הכנסה ( בתוספת הראשונה בתקנות) ובהתאם למפורט בתקנה 2(א)(8)

הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)

17 חסיד אומות עולם 2(א)(9) 50%  

המבקש מחזיק בנכס

אישור מרשות הזיכרון "יד ושם"

הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)

18

הורה יחיד

-          כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, תשנ"ב 1992 או

-          הורה יחיד לילד המתגורר איתו המשרת בפועל בשרות סדיר, וגילו אינו עולה על 21.

2(א)(10) 20% עד 100 מ"ר

מחזיק בנכס נשוא הבקשה

נמסרו מסמכים להוכחת זכאות ( צילום ת.ז)

הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)

19 מקבלי גמלה לילד/ה נכה(לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס) 2(א)(11) 25% עד 100 מ"ר בלבד

מחזיק בנכס נשוא הבקשה

נמסרו מסמכים להוכחת הזכאות.

20 פדוי שבי 2(א)(12) 20%  

מחזיק בנכס נשוא הבקשה

אישור וועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום ע"פ חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה - 2005

21

נפגעי מלחמה

נכה צה"ל

נכה פעולות איבה

נכה פעולות איבה במלחמת השחרור

נכה משטרה

משפחה שכולה ( חייל שנספה)

שארים שכולים ( פעולות איבה)

נכה שירות בתי הסוהר

14ה(2) 66%

עד 4 נפשות – 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – 90 מ"ר

המבקש מחזיק בנכס

הומצאו אישורים בהתאם.

מופיע ברשימת הזכאים להנחות משרד הבטחון

22 פטור נכס ריק      

מוגבל לחצי שנה בלבד , פעם אחת בחיי הנכס

 

ה ו ר א ו ת  כ ל ל י ו ת:

 

1. זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה.

 

2. קיימת זכאות להנחות שונות על פי צו זה, תינתן לזכאי להנחה, הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן, ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה הנחה.

 

3. זכאי להנחה אשר החזיק בנכס בחלק משנת הכספים שעליה הוטלה הארנונה תינתן ההנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שבהם החזיק בנכס.

 

4. לא תינתן הנחה לפי צו זה אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתשלום  אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של המועצה.

 

5. ניתן יהיה להגיש בקשה להנחה עד לא יאוחר מיום 31/03/10. החלטה בדבר הבקשה אשר הוגשה כאמור תינתן עד לא יאוחר בתום 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה.

 

6. בהתאם לתקנות בסעיף 2.א בקביעת הזכאות להנחה לפי סעיף 2 (1) עד (10) תקבע המועצה תנאים ומבחני משנה כדלקמן :

א.  המבקש יעביר כל מסמך אשר יידרש על ידי מנהל הארנונה לצורך בחינת זכאות  ההנחה.

ב.  הנחה תינתן על 100 מ"ר בלבד למעט הנחה בגין גמלת סיעוד .

ג.  זכאות להנחה בהתאם לתקנות הנה בכפוף למבחן הכנסה הקבוע בתקנות למעט הנחה בגין  גמלת סיעוד.

 

 

מוטי חי

 

ראש המועצה

שבזי 35 אליכין |  טלפון:04-6182600 |  פקס:04-6306062 | צרו קשר  | RSS